ul. Światowida 58B,
03-144 Warszawa
telefon: +48 667-999-652

Godziny otwarcia:
Pon – Pt.: 8:00 – 22:00 Sobota: 8:00 – 16:00

Kontakt do Inspektora Danych Osobowych:
e-mail: iod@ilovefitness.pl

Regulamin klubu

Masz pytania? Jesteś zainteresowana bezpłatną pierwszą wizytą w klubie? Wypełnij formularz kontaktowy!

Wysyłając formularz wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Ilovefitness.pl z siedzibą pod adresem ul. Światowida 58B, 03-128 Warszawa moich danych osobowych w celu otrzymania informacji związanej z ofertą klubu. W każdej chwili mogę wystąpić z wnioskiem o usunięcie moich danych.
Fomularz kontaktowy
kod bezpieczeństwa:
security code
Proszę wpisać kod zabezpieczający:

Wyślij
I Love Fitness | Regulamin klubu
16551
page-template-default,page,page-id-16551,ajax_fade,page_not_loaded,,side_menu_slide_with_content,width_470,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-16.6,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.1,vc_responsive
 

Regulamin klubu

Regulamin Klubu I love Fitness KLUB TYLKO DLA KOBIET
1. Członkostwo w Klubie
1.1 Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki Stron Umowy Członkowskiej, a także wszystkich innych osób przebywających na terenie Klubu.
1.2. Członkiem Klubu I love fitness może być wyłącznie pełnoletnia kobieta posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Za pisemną zgodą swoich przedstawicieli ustawowych Członkiem Klubu może zostać kobieta, która ukończyła 16 rok życia oraz dziewczynka od 12 raku życia uczęszczająca tyko na zajęcia dedykowane FIT GIRLS.
1.3 Podstawą członkostwa jest podpisanie Umowy (Deklaracji Członkowskiej) oraz oświadczenia o zapoznaniu się i akceptowaniu Regulaminu Klubu. Wykupienie Abonamentu jest równoznaczne z zawarciem Umowy pomiędzy Członkiem Klubu, a I love fitness. Warunki korzystania z uprawnień wynikających z Umowy określa niniejszy Regulamin, który stanowi jej integralną część.
2. Płatności
2.1. W dniu podpisania Umowy, Członek Klubu dokonuje jednorazowej opłaty administracyjnej (Opłaty Wpisowej), która nie podlega zwrotowi. Płatności z tytułu Umowy abonamentowej z płatnością cykliczną są dokonywane z góry za pierwszy miesiąc korzystania z członkostwa. Okres rozliczeniowy to 30 dni dla karnetów Open oraz 28 dni dla karnetów wejściowych
2.2 Płatności za pełne okresy rozliczeniowe wynikające z danego abonamentu (Opłata Abonamentowa) dokonywane są z góry w kasie Klubu, przelewem, gotówką, kartą płatniczą lub kartą kredytową.
2.3 Członek Klubu, który nie uiści Opłaty Abonamentowej za bieżący okres traci prawo do uczestnictwa w zajęciach oferowanych przez I love fitness, a jego status Członka Klubu i Umowa Członkowska ulegają automatycznie zawieszeniu do dnia uiszczenia Opłaty Abonamentowej. Po okresie automatycznego zawieszenia, Opłata Abonamentowa powinna być w każdym przypadku uiszczona w wysokości należnej za zaległy miesiąc. Wnoszenie Opłaty Abonamentowej obowiązuje
Członka Klubu także jeśli nie korzysta z urządzeń i usług Klubu. 2.4 Członkowie Klubu, którzy wnoszą opłaty abonamentów płatnych cyklicznie kartami kredytowymi lub debetowymi Visa, Visa Elektron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro, automatycznie korzystają z mechanizmu do obsługi
bezpiecznych płatności cyklicznych, który dostarcza ESPAGO, spełniającego międzynarodowe standardy bezpieczeństwa PCI DSS. Płatności cykliczne polegają na automatycznych obciążeniach karty kredytowej/debetowej Członka Klubu kwotami wynikającymi z wybranego abonamentu. Członek Klubu zobowiązuje się do zabezpieczenia środków na rachunku karty umożliwiających dokonywanie płatności.
2.5 Podpisana przez Członka Klubu Umowa uprawnia Klub do obciążania jego karty płatniczej pełną należną kwotą z tytułu opłaty za abonament w danym okresie rozliczeniowym oraz w każdym kolejnym okresie rozliczeniowy m obowiązywania Umowy bez konieczności zawiadamiania o tym fakcie Członka Klubu.
2.6 Klub nie przechowuje numerów kart, ani żadnych innych danych koniecznych do autoryzacji transakcji Członka Klubu.
3. Karty klubowe
3.1 Członek Klubu otrzymuje Imienną Kartę Klubową uprawniającą do korzystania z usług Klubu
3.2 Warunkiem otrzymania Imiennej Karty Klubowej jest udostępnienie danych osobowych oraz wykonanie zdjęcia, co pozwoli na identyfikację Członka Klubu w systemie komputerowym. W przypadku odmowy wykonania zdjęcia, Członek Klubu będzie zobligowany do każdorazowego okazywania dokumentu tożsamości ze zdjęciem.
3.3. Udostępnienie kart osobom trzecim stanowi naruszenie Regulaminu i będzie skutkować wykluczeniem z Klubu, bez prawa ubiegania się o zwrot
jakichkolwiek poniesionych opłat członkowskich.
3.4 W przypadku utraty karty członkowskiej Klub wyda nową kartę, po uiszczeniu przez Członka Klubu opłaty w wysokości 20 zł.
3.5 Członek Klubu okazuje i pozostawia Imienną Kartę Klubową w recepcji, a w zamian otrzymuje kluczyk do szafki udostępnionej przez Klub.
3.6 W przypadku zgubienia kluczyka do szafki udostępnionej przez Klub, Członek Klubu zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości 30 zł
4.Usługi świadczone przez I love fitness
4.1 Usługi dostępne we wszystkich rodzajach abonamentów:
siłownia: strefa cardio, strefa wolnych ciężarów, strefa treningu funkcjonalnego, Turbosonic, zajęcia grupowe: fitness i
trening obwodowy, sauna
4.2 Usługi dodatkowe płatne zgodnie z obowiązującym cennikiem:
treningi personalne, konsultacje dietetyczne, Vacu Power
5. Rodzaje Abonamentów
5.1 Abonament Wejściowy
Karta uprawnia do wejść do Klubu w ilości odpowiadającej wykupionemu abonamentowi ( 4 lub 8) w czasie 28dni. Podczas jednego wejścia można skorzystać z jednych zajęć grupowych, oraz siłowni oraz sauny. Niewykorzystane wejścia nie mogą być wykorzystane w następnym miesiącu.
5.2 Abonament Open
Karta uprawnia do nieograniczonego korzystania z usług standardowych w godzinach otwarcia Klubu, przy czym korzystanie z więcej niż jednych zajęć grupowych dziennie, możliwe jest tylko w przypadku dostępności wolnych miejsc. Okres rozliczeniowy jest 30 dniowy
5.3 Abonament Siłownia
Karta uprawnia do nieograniczonego korzystania z siłowni: strefa cardio, strefa wolnych ciężarów, strefa treningu funkcjonalnego, a także z urządzenia Turbosonic oraz sauna
5.4 Zawieszenia karnetów:
– Zawieszenia karnetów są dostępne tylko przy deklaracji rocznego członkostwa oraz zarejestrowanej karty kredytowej
– Zawieszenia karnetów dokonujemy w recepcji Klubu w formie pisemnej bądź mailowo na adres info@ilovefitness.pl maksymalnie na 2 dni przed planowanym zawieszeniem.
– Zawieszenie dla karnetów o długości: 3 miesięcy – 7 dni zawieszenia, 6 miesięcy – 14 dni zwieszenia, 12 miesięcy – 28 dni zawieszenia
Dla osób z ważną legitymacja studencką do 26 roku życia: 3 miesięcy – 14 dni zawieszenia, 6 miesięcy – 29 dni zwieszenia, 12 miesięcy – 60 dni zawieszenia
– Dłuższy czas w indywidualnych przypadkach za okazaniem zwolnienia lekarskiego. Minimalny okres zawieszenia 7 dni.
6. Zapisy na zajęcia
6.1 Rezerwacja zajęć możliwa jest tylko w przypadku posiadania środków na Portfelu Klienta oraz aktywnej Umowy. Kaucja za 1 (jedną) rezerwację zajęć wynosi 10 zł.
6.2 W przypadku nie odwołania rezerwacji zajęć na 3 godziny przed ich rozpoczęciem, kaucja pobierana jest jako zapłata za zajęcia. Rezerwacji zajęć dokonujemy na stronie www.ilovefitness.pl lub telefonicznie pod numerem 667-999-652, pod warunkiem posiadania odpowiednich środków na Portfelu Klienta. Rezygnacja z rezerwacji zajęć telefonicznie nie jest możliwa.
6.2 Rezerwacji zajęć można dokonywać na 7 dni przed ich rozpoczęciem
6.3 Maksymalna liczba rezerwacji na dany tydzień to 3 zajęcia
6.4 Maksymalna liczb rezerwacji jednego dnia to 1 wybrane zajęcia grupowe
7. Sprawy organizacyjne
7.1 Członek Klubu zobowiązany jest do: a/ zachowywania się w Klubie w sposób kulturalny i odpowiedni, tak by nie przeszkadzać innym Członkom Klubu; b/ nie prowadzenia na terenie Klubu jakiejkolwiek działalności komercyjnej, promocyjnej lub reklamowej bez uprzedniej zgody Klubu; c/ przechowywania wnoszonych ze sobą rzeczy (przedmiotów) w szafkach udostępnionych przez Klub; d/ używania ręczników w trakcie ćwiczeń aby zapewnić utrzymanie urządzeń i
wyposażenia Klubu w czystości a także zapewnić higienę i komfort innym Członkom Klubu; e/ odłożenia na miejsce lub odpowiedniego zabezpieczenia sprzętu i urządzeń treningowych oraz ich przetarcia ręcznikiem papierowym z płynem dezynfekującym po zakończonym treningu; f/ zmiany obuwia w szatni, przed wejściem do pomieszczeń, w których wykonywane są ćwiczenia. Obuwie sportowe musi być odpowiednie do wykonywanego rodzaju ćwiczeń; g/ zapoznania się z
instrukcjami korzystania z siłowni, sal fitness ora z wszelkich dostępnych urządzeń; h/ zgłaszania wszelkich zauważalnych wad lub nieprawidłowości w działaniu urządzeń i sprzętów; i/ nie wnoszenia ani tym bardziej pozostawiania w szafkach udostępnionych przez Klub, żadnych środków niebezpiecznych dla zdrowi
a lub życia, substancji i przedmiotów nielegalnych lub pochodzenia nielegalnego, żrących lub w inny sposób negatywnie działających na zdrowie.
7.2 Klub zastrzega sobie prawo do: a/ ograniczenia dostępu do niektórych urządzeń i wyposażenia Klubu; b/ do zmiany cen, godzin otwarcia, planu zajęć oraz zamknięcia Klubu lub jego części z powodu prowadzonych prac remontowych lub innych działań prowadzonych przez I love fitness; c/ zamknięcia Klubu w święta kościelne, państwowe lub lokalne. Członek Klubu będzie o tym poinformowany poprzez wywieszenie stosownej informacji w recepcji Klubu i/lub zamieszczenie informacji na stronie internetowej; d/ do odmówienia świadczeń swoich usług lub wyproszenia z Klubu osób łamiących postanowienia niniejszego Regulaminu, a także do rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym, w przypadku stwierdzenia naruszenia zasad panujących w Klubie; e/ do otwarcia zamkniętej szafki udostępnionej przez Klub w każdym czasie przy jednoczesnej obecności Członka Klubu, któremu wydano klucz do szafki oraz na każde żądanie organów ścigania lub innych uprawnionych władz; f/ każdego dnia po stwierdzeniu przez Personel Klubu, że szafka pozostaje zamknięta pomimo opuszczenia Klubu przez Członka Klubu, I love fitness ma prawo otworzyć szafkę udostępnioną prz ez Klub i usunąć wszelkie znajdujące się w niej rzeczy.
7.3 Klub nie ponosi odpowiedzialności za: a/ za utratę przez Członka Klubu na terenie Klubu, dokumentów, pieniędzy i innych przedmiotów wartościowych; b/ skutki niewłaściwego treningu Członka Klubu w tym w szczególności za skutki ewentualnych urazów i kontuzji. W przypadku wątpliwości co do sposobu obsługi sprzętu oraz urządzeń znajdujących się na terenie Klubu, Członek Klubu zobowiązany jest zasięgnąć porady Personelu Klubu; c/ parkujące w pobliżu samochody, pozostawione rowery i inne pojazdy Członka Klubu oraz innych osób.
7.4 Klub zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć fitness, gdy zapisanych będzie 3 lub mniej osób, chyba że instruktor zdecyduje inaczej.
7.5 Na terenie Klubu zabrania się spożywania alkoholu oraz innych środków odurzających, palenia tytoniu oraz używania substancji psychotropowych; osoby będące pod wpływem powyższych nie zostaną wpuszczone na teren Klubu, lub zostaną z niego usunięte.
8. Rozwiązanie Członkostwa
8.1 Jeżeli Członek Klubu z jakiegokolwiek powodu jest niezadowolony z usług Klubu, w ciągu pierwszych 10 dni od podpisania Umowy, ma prawo do odstąpienia od Umowy i zwrotu wszystkich zapłaconych opłat członkowskich, z wyjątkiem opłaty administracyjnej (Opłaty Wpisowej ), która nie podlega zwrotowi.
8.2 Dla umów na czas nieokreślony z płatnością co miesiąc, obowiązuje 60 dniowy okres wypowiedzenia w formie pisemnej w recepcji klubu. Rezygnacja może zostać złożona po okresie minimum 1 miesiąca od dołączenia do klubu.
8.3 W przypadku woli zrezygnowania z członkostwa, Członek Klubu jest zobowiązany do wypełnienia formularza Wniosku o rozwiązanie Umowy lub złożenia pisemnego zawiadomienia do Managera Klubu. Zawiadomienie powinno być podpisane własnoręcznie i złożone osobiście w recepcji Klubu lub wysłane za pomocą listu poleconego ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru, aby upewnić się, że zawiadomienie o rozwiązaniu zostało właściwie doręczone.
8.4 Członek Klubu za zgodą Klubu ma możliwość dokonania cesji swojej Umowy na osobę trzecią która spełnia postanowienia Regulaminu Klubu.
8.5 W przypadku umów członkowskich oraz wszelkich usług, opłaconych z góry, odstąpienie od zakupu możliwe jest tylko w ciągu pierwszych 10 dni od dnia zawarcia Umowy, po upływie 10 dni Klub nie zwraca wpłaconych kwot.
8.6 Klub może rozwiązać Umowę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, w sytuacji naruszania postanowień regulaminu przez Członka Klubu lub zmian organizacyjnych w Klubie, których skutkiem będzie likwidacja Klubu i brak oferty zamiennej akceptowanej przez Członka Klubu.
8.7 Jeżeli Członek Klubu chce odstąpić od członkostwa przed końcem trwania umowy jest zobowiązany do opłacenia należnych składek do końca trwania karnetu lub wyrównać opłatę wykorzystanych miesięcy do kwoty karnetu jednomiesięcznego zgodnie z obowiązującym cennikiem.
9. Postanowienia końcowe
9.1 Członek Klubu oświadcza, że wszelkie dane osobowe podał dobrowolnie i wyraża zgodę na ich przetwarzanie zgodnie z treścią ustawy z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych do celów statystycznych i marketingowych (do otrzymywania poczty e-mail i krótkich wiadomości tekstowych związanych z działalnością Klubu I Love Fitness) PART TIME Michał Zając-Borowicki z siedzibą w Warszawie, właściciela Klubu I love fitness, lub jego następców prawnych. Na terenie Klubu zna jduje się monitoring. Członek Klubu wyraża zgodę na przetwarzanie jego wizerunku i prowadzenie nadzoru za pomocą nagrań z kamer. Członek Klubu ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i możliwość ich poprawiania oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
9.2 Członek Klubu oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem Klubu, oraz że wszystkie złożone przez niego dane i oświadczenia są prawdziwe i ma świadomość odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych oraz za poświadczenie nieprawdy.
9.3 W sprawach nieuregulowanych mają odpowiednio zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
9.4 W celu uniknięcia wątpliwości, Członek Klubu oraz Klub ustalają, iż jeżeli którakolwiek część niniejszego Regulaminu Klubu, zostanie uznana za nieważną lub w inny sposób nieskuteczną w świetle postanowień prawa, pozostała część jej postanowień pozostaje w mocy. W zakresie postanowień nieważnych lub nieskutecznych, Strony podejmą negocjacje w dobrej wierze w celu opracowania nowych postanowień, które będą ważne i wykonalne i które będą odzwierciedlały
intencje Stron zawarte w nieważnych lub nieskutecznych postanowieniach.
9.5 W przypadku powstania sporu, Strony będą dążyły do polubownego rozstrzygnięcia sporu (nie oznacza to jednak zapisu na sąd polubowny). W przypadku braku możliwości rozwiązania sporu w sposób polubowny, zaistniałe spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby PART TIME lub jego następców prawnych.
9.6 Podpisanie niniejszego Regulaminu Klubu potwierdza, że Członek Klubu zapoznał się z nim, akceptuje wszystkie warunki i postanowienia oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.
9.7 Uwagi dotyczące pracy Klubu mogą być składane w formie pisemnej w recepcji Klubu.
9.8 PART TIME Michał Zając-Borowicki z siedzibą w Warszawie zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie Klubu.
9.9 Zmiany w danych rejestracyjnych i adresowych PART TIME Michał Zając-Borowicki z siedzibą w Warszawie nie wpływają na ważność Umowy oraz Regulaminu Klubu.
REGULAMIN KORZYSTANIA Z KART PARTNERSKICH (Multisport,MultiActive,Fit Profit, FitSport, OK System)
1. Aby korzystać z usług klubu należy wypełnić „KARTĘ GOŚCIA” oraz podpisać oświadczenia o zapoznaniu się i akceptowaniu Regulaminu Klubu
2. Wejście do Klubu jest możliwe wyłącznie za okazaniem ważnej Imiennej Karty Partnerskiej oraz ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem.
3. W ramach Imiennej Karty Partnerskiej, bezpłatnie korzystać można z usług: Siłownia, Strefa Cardio, Sauna, Zajęcia grupowe (1 zajęcia dziennie po wcześniejszym zapisaniu się na zajęcia zgodnie z Regulaminem) w klubie na Światowida 58B.
4. Każda osoba posiadająca kartę Multisport, korzystająca z usług I love fitness, akceptuje i przestrzega zasady Regulaminu Klubu, który dostępny jest w recepcji Klubu I love fitness.
Data i podpis Członka Klubu
………………………………………………
Udostępnij to: